PROGRESO DI KORSOU


Title

Subtitle

Wat is Progreso di Korsou?

Progreso di Korsou is een groep van mensen die graag een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het land Curaçao op vele terreinen, gericht op de lange termijn. Dit doen wij onder andere door via de (reguliere en sociale) media deel te nemen aan het maatschappelijk debat en onze meningen en adviezen te geven over tal van onderwerpen en beleidsterreinen. Hiervoor hebben wij een vaste kern van mensen en daarnaast af en toe gastschrijvers. Voorlopig wil Progreso alleen een platform bieden aan mensen om ideeën uit te wisselen en met elkaar de dialoog aan te gaan over sociaal-economische thema’s.

Wat Progreso di Korsou wil bereiken

Progreso streeft naar een Curaçao van zelfbewuste, goed ontwikkelde burgers, die trots zijn op het land waarin zij leven. Progreso ziet het als haar missie om een bijdrage te leveren aan het welzijn van alle inwoners van Curaçao. En er valt veel te verbeteren. Er leven teveel mensen in armoede. Er zijn teveel mensen werkloos; voor bursalen die terug willen keren zijn er nauwelijks kansen. Er zijn teveel mensen ontevreden. Integriteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een systeem van patronage houdt velen in zijn greep. Mishandeling, ook van kinderen, is aan de orde van de dag. De natuur in Curaçao wordt verwaarloosd. De gezondheidszorg en sociale vangnetten worden onbetaalbaar. De rechtsstaat staat onder druk. Het publiek bestuur wordt ervaren als inefficiënt, ondoorzichtig en inconsistent in zijn beleid.  De informatieverschaffing via de meeste media is niet voldoende kritisch en onafhankelijk. Belangrijke bedrijven als Aqualectra en de Dokmaatschappij verkeren in grote problemen, en de knoop voor wat betreft de Isla-problematiek moet ook eens worden doorgehakt.

Om daarin verandering te brengen moeten niet alleen onderwijs en economie sterk worden verbeterd, maar moet er een gemeenschappelijke visie zijn, waar we met zijn allen naar streven. Al onze toekomstige projecten en initiatieven zijn dan af te leiden van die visie. Als we, om een voorbeeld te noemen, Curaçao succesvol aan de buitenwereld willen aanprijzen als een geweldig vakantieland, dan moeten we dat ook waarmaken. Het in- en uitreizen moet dan soepel verlopen. Milieuvervuiling moet tot een minimum worden beperkt. Toeristen moeten de gastvrijheid altijd en overal ervaren. Criminaliteit moet maximaal worden voorkomen. Als we er echter voor kiezen om bijvoorbeeld de nadruk minder op toerisme te leggen en meer op zaken als de kenniseconomie, of op “groene” ontwikkeling, of de logistieke hubfunctie, etc – dan moeten de acties van zowel de publieke als private sector wel invulling gaan geven aan die visie. Enzovoort.

Burgers die trots zijn op het Land Curaçao zullen er alles aan doen om het land zo goed en mooi mogelijk te maken. En al diegenen die direct of indirect hun inkomen verdienen, of in de toekomst kunnen gaan verdienen, in de sector toerisme, moeten zich ervan bewust zijn dat als zij Curaçao als “product” aan het buitenland willen verkopen, zij er ook zelf alles aan moeten doen om te zorgen voor een mooi en goed product. Als burgers sterker bij het wel en wee van het land worden betrokken, zullen zij sneller bereid zijn aan de verdere opbouw een bijdrage te leveren.

Kortom, dit voorbeeld laat zien dat als we serieus willen werken aan een welvarend Curaçao, aan welzijn voor alle inwoners en een schoon milieu, iedereen daarbij moet worden betrokken. Niemand moet zich buitengesloten voelen, zodat in de strijd tussen betrokkenheid en het individualisme, de betrokkenheid van allen de overhand gaat krijgen.

Een ander punt: De ‘brain drain’ waarmee Curaçao in de afgelopen decennia is geconfronteerd is een ware nachtmerrie. Economen die zich bezighouden met de problematiek van de economische vooruitgang zijn unaniem van oordeel dat groei niet mogelijk is zonder een voldoende grote groep van zowel bestuurlijk als economisch bekwame mensen. Curaçao heeft er dus belang bij om beter opgeleiden naar hier te halen (waaronder de bursalen) en om Curaçao juist voor deze groep zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Curaçao moet zich meer openstellen voor de wereld. Zoals we nu leven, kunnen we niet blijven doorgaan.

Waarden waar Progreso di Korsou voor staat

Saamhorigheid: Alle mensen zijn in de eerste plaats medemens. En moeten ook als medemens worden behandeld. Iedereen moet zich dan ook menswaardig gedragen. Het moet niet uitmaken hoe iemand er uitziet, welke huidskleur hij heeft, of hij gelovig is of niet, wat zijn moedertaal is, waar zijn wieg heeft gestaan, wat zijn seksuele geaardheid is, van welke muziek hij houdt, of wat zijn politieke overtuiging is. Dit is de grootste uitdaging waar we met zijn allen voor staan.

De bevolking van Curaçao bestaat uit mensen met een sterk uiteenlopende culturele, etnische en religieuze achtergrond. Die diversiteit kan Curaçao de kracht geven die nodig is om het land verder op te bouwen. Maar daarvoor is nodig dat iedereen respect heeft voor de ander, bereid is om die ander zonodig te beschermen, en bereid is om waar mogelijk aan het welzijn van anderen bij te dragen. Het Land Curaçao moet worden gekenmerkt door eenheid in verscheidenheid. Niet individueel, maar samen!

Respect is een kernwaarde voor een gezonde samenleving. Respect van de ene burger voor de ander, of dat nu om zijn taal, overtuigingen, huidskleur of zijn bezit gaat. Maar ook respect voor en van de politiek, voor en van de politie, voor en van de rechterlijke macht, en respect voor de rechtsstaat in het algemeen. Respect voor de talenten en capaciteiten van de ander: ‘put the right man in the right place’. En respect voor onze leefomgeving: onze planten, dieren, zee, bodem en lucht. Als we een significante economische groei gaan stimuleren, dan wel een groei die duurzaam is en in harmonie met onze natuur en ons milieu.

Integriteit hoort vanzelfsprekend te zijn: voor burgers, voor de overheid, voor de politiek, voor het bedrijfsleven, voor de financiële instituten, voor maatschappelijke organisaties, kortom voor iedereen.

Sociale rechtvaardigheid is onmisbaar als een samenleving wordt nagestreefd waarvan gemeenschapszin en gezamenlijke verantwoordelijkheid belangrijke eigenschappen zijn. Sociale rechtvaardigheid betekent bijvoorbeeld dat de vruchten van economische groei op een rechtvaardige wijze ten goede komen aan alle inwoners, en dat iedereen de kans krijgt om aan het arbeidsproces deel te nemen. Werkloosheid, en zeker als die een behoorlijke omvang aanneemt, is een bedreiging voor elke samenleving, al helemaal wanneer het gaat om hoge jeugdwerkloosheid.

Om aan de meeste van deze waarden invulling te geven is meer transparantie onmisbaar. Transparantie op allerlei vlakken van het publieke bestuur: digitale ontsluiting van overheidsregisters, verschafte vergunningen, genomen besluiten etc. Maar ook voor wat betreft vastlegging van stemgedrag van parlementariërs, transparante besluitvormingsprocessen, en transparantie in partijfinancieringen.

De aanpak van Progreso di Korsou

De toekomst ligt in onze handen. Elke individuele burger kan een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van Progreso. En dat is ook precies de bedoeling: dat iedereen betrokken wordt en zich betrokken voelt bij de opbouw van het Land Curaçao. Er is wat dat betreft nog een lange weg te gaan.

Curaçao heeft een slavernijverleden. Dat verleden is in sterke mate bepalend geweest voor hoe onze samenleving er vandaag uitziet, zowel economisch, politiek als cultureel. Dat verleden laat zich niet uitwissen en verdient het te worden besproken, ook in het onderwijs. Maar de invloed van dat verleden hoeft niet onbeperkt door te werken naar de toekomst. We zijn vrije mensen, en we kunnen dus keuzes maken. We kunnen ervoor kiezen om elk mens in de eerste plaats als medemens te beschouwen: als een gelijkwaardige, die net zoveel respect verdient als wij voor onszelf vragen.

Om te beginnen zou iedereen de levenshouding moeten aannemen dat hij anderen behandelt en bejegent zoals hij zelf behandeld zou willen worden. Die keuze kan iedereen maken. Nu al maken. Niemand hoeft daarmee te wachten. Kies er voor om een positief voorbeeld voor anderen te worden!

Burgers kunnen op tal van momenten keuzes maken, bijvoorbeeld om wel of niet vuil uit het autoraam te gooien. Maar ook andere keuzes: wie zij kiezen als bestuurders van het Land Curaçao, van een sport- of buurtvereniging, van een vakbond, van een werkgevers- of oudervereniging en noem maar op. Zorg ervoor dat er mensen worden gekozen die een voorbeeld zijn voor anderen als het gaat om integriteit, kwaliteit, transparantie en verantwoordelijkheidsbesef. Maatschappelijke leiders van deze categorie zijn onmisbaar, en kunnen een enorme positieve invloed op hun omgeving hebben.

Bewustwording is een belangrijke voorwaarde voor een positieve verandering in onze samenleving. Progreso zal de komende tijd diverse thema’s aan de orde stellen, waarover iedereen zijn mening kan vormen en uiten. Een openbaar debat via de social media. Degenen die daaraan meedoen en zich kunnen vinden in de waarden en ideeën van Progreso, kunnen in hun eigen bario, of in hun eigen werkomgeving, met anderen in contact treden om die waarden en ideeën uit te dragen, maar bovenal in praktijk te brengen. Een goed idee zonder concrete actie is niet meer dan een goed idee.

De burger is aan zet! U bent aan zet! En waar mogelijk wil Progreso de maatschappelijk betrokken burger bijstaan. Wat dat betreft heeft de 35e President van de Verenigde Staten, John F. Kennedy, het goed verwoord: het gaat er niet om wat het land voor u kan betekenen, maar wat u voor uw land kunt betekenen.

-----------------

De eerste dag dat we live gingen met onze Facebookpagina hadden we al 140 likes. Inmiddels zitten we op meer dan 2.000 likes. Het zou goed zijn als dat er veel meer zouden worden. Hoe meer likes, hoe meer mensen laten zien dat ze willen meewerken aan de opbouw van het Land Curaçao. Like en deel onze Facebookpagina. Samen sterk!